Přihlašovací formulář
Přihlašovací jméno:
Přihlašovací heslo:
Zapomenuté heslo|Nová registrace
Můj účet
OdhlásitObjednávkyNastavení účtu
KONTAKT +420607114330
KONTAKT +420607114330

Reklamace

Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě 

Možnost odstoupení od smlouvy a vrácení zboží ve 14denní lhůtě můžete podle zákona využít, pokud jste zboží zakoupili jako soukromá fyzická osoba. Právo na vrácení zboží vám vzniká i při osobním odběru a zboží je možné vrátit bez udání důvodu. Možnost vrácení zboží ve 14denní lhůtě se nevztahuje na zboží zakoupené podnikatelem.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?
Podle písmena c), odstavce č. 8, §53, zákona č. 86/2012 Sb. v platném znění, nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy podle odst. č. 7 citovaného zákona, jedná-li se o dodávku zboží, které podléhá opotřebení.

Vysvětlení k výše uvedenému:
Pokud jsou zbožím pomůcky pro kojící matky tak jsou již prvním použitím kontaminovány a tudíž je z hygienických důvodů nesmíme nabídnout k dalšímu prodeji. např. i kojenecké lahvičky, odsávačky mateřského mléka, dudlíky, šidítka atd.  Tzn. pouze nepoužité pomůcky lze vrátit zpět s nárokem vrácení peněz.

Zboží nesmí být poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Zboží musí být schopné dalšího prodeje, neporušené a v původním obalu.

Zkontrolujte, zda balení obsahuje vše, co bylo na základě kupní smlouvy dodáno (včetně případných dárků ke zboží, dokumentace a veškerého příslušenství).


Doručením se rozumí informace prodávajícímu, že od smlouvy odstupujete. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 kalendářních dnů a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu ve 14denní lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty. Odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat elektronicky na adresu info@nezlobaspi.cz.  Současně se zbožím zašlete kopii dokladu o koupi a písemné odstoupení od kupní smlouvy - formulár odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy. Zboží zašlete jako doporučený balíček na adresu: Mgr. Kateřina Nováčková, Dobrá 497, 739 51 Dobrá.

Nárok na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží prodávajícímu, Vám nevzniká. Prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a vyhrazuje si právo započíst je na kupní cenu.

Při splnění všech výše uvedených podmínek prodávající vrátí kupujícímu zpět kupní cenu za zboží, případně upravenou o výše uvedené náklady, nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy a po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží se termín vrácení peněz posouvá až do doby, kdy budou kompletně splněny podmínky na vrácení zboží. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady.

Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat návod  na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. 
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Výměna zboží

Pokud budete potřebovat vyměnit zboží za jiné, kontaktujte nás na tel. +420 607 114 330 nebo na e-mailu info@avent4you.cz.  Výměnu zboží budeme řešit individuálně dle aktuálních možností. Náklady spojené s výměnou nese v plné výši kupující.

Záruka na zboží 

Délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů, zpravidla je to 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným nebo nesprávným používáním, nesprávným skladováním.

Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy, zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně zboží za nové, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží. Pokud není záruční list zaslán spolu se zbožím, jako takový slouží faktura, která Vám bude předána nebo elektronicky zaslána. 

Reklamace

Nejrychlejšího vyřízení reklamace dosáhnete reklamováním zboží přímo u výrobce nebo v autorizovaném servise. Jejich seznam naleznete v návodu, který je přiložen u zboží, popř. v záručním listě, je-li ke zboží vydán. V případě, že chcete reklamaci uplatnit u nás, můžete tak zboží zaslat na naši korespondenční adresujako doporučený balíček (skutečně vynaložené náklady na poštovné uhrazené v souvislosti se zasláním reklamovaného zboží Vám v případě uznání reklamace jako oprávněné proplatíme na základě Vaší žádosti po předložení podacího lístku nebo přepravního listu). Společně se zbožím doložte kopii dokladu prokazujícího koupi zboží, popis závady pro kterou je zboží reklamováno a kontakt na Vás. 

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Při přebírání zboží od přepravce prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží, zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte. Pokud je zboží poškozeno, i přestože je obal neporušený, informujte o této skutečnosti informovat přepravce nebo prodejce.  
Pokud je zboží doručováno Českou poštou s.p., poškození zboží oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty. Pokud je zboží doručováno kurýrní službou PPL CZ, s.r.o., poškození oznamte telefonicky do 3 pracovních dnů na tel. 844 775 775. Pokud dodané zboží neodpovídá specifikaci v objednávce, napište nám na e-mail  info@avent4you.cz .  


Lhůta pro vyřízení reklamace 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději musí být reklamace vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení zboží dovozci či k prodejci a končí vyřízením reklamace u dovozce, výrobce či u prodejce. 

Reklamační řád  

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů  

Tento reklamační řád odpovídá ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).   
Tento reklamační řád se vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).   
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní nebo jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.   
Prodávající je Mgr. Kateřina Nováčková, Dobrá 497, 739 51 Dobrá, okres Frýdek-Místek, IČ: 01384872, provozovatel elektronického obchodu www.avent4you.cz. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.   
Zákazníkem internetového obchodu www.nezlobaspi.cz je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě je rozlišován kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.   
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.   
Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.  

Závěrečná ustanovení 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 10.07.2018. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.